Vensters PO school
Vensters PO is een project van de PO-raad waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem.
Vensters PO is een project van de PO-raad waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel.
Doelstelling van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee zij:
  • de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken
  • aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen
  • informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze.
Vensters PO gebruikt de gegevens van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Voor een deel van de indicatoren leveren scholen of besturen zelf informatie aan. Vensters PO geeft de cijfers in heldere rapportages terug aan de scholen en schoolbesturen. De scholen kunnen hun eigen resultaten eenvoudig vergelijken met landelijke gemiddelden (benchmarken).

Lucas Onderwijs hecht grote waarde aan op een volledige wijze transparant zijn voor de kwaliteit van het onderwijs op zijn scholen. Daarom is Lucas Onderwijs als één van de pilotgroepen met 10 scholen vertegenwoordigd in de opzetfase van dit project. Onze school doet aan deze pilot mee.

In het voorjaar van 2013 zijn we gestart met de Vensters-pilot.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft op 12 september de gemiddelde eindtoetsgegevens van alle scholen in het primair onderwijs openbaar gemaakt. Ook onze school vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn over onze resultaten. Toch kan op basis van de nu gepubliceerde informatie een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs en van onze school. Dat komt omdat van school tot school verschilt welke leerlingen aan de toets deelnemen waardoor de scores van scholen onderling niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Bovendien is de kwaliteit van een school meer dan alleen de score op een eindtoets. Op basis van deze gegevens kunnen dus niet zomaar conclusies worden getrokken.
Wij werken samen met de PO-Raad aan het ontwikkelen van Vensters PO. Via de website van Vensters PO (www.scholenopdekaart.nl) worden de gemiddelde eindscores van alle basisscholen op een vergelijkbare wijze en samen met andere informatie gepresenteerd en toegelicht. In Vensters PO komt bijvoorbeeld ook informatie te staan over ouder- en leerlingtevredenheid, schoolklimaat en veiligheid en de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

De eerste gegevens in Vensters PO komen in november 2013 beschikbaar. Daarna worden tot het voorjaar 2015 periodiek nieuwe gegevens toegevoegd. Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van Vensters PO. Zoals u van ons bent gewend zullen wij u ook los van Vensters blijven informeren over onze prestaties.